Ukraińscy pracownicy a polska emerytura

Temat otrzymywania emerytury w Polsce przez obywateli Ukrainy odbił się szerokim echem w mediach i na różnych platformach społecznościowych. Powodem stał się filmik, na którym przedstawicielka jednej z organizacji pozarządowych tłumaczy, że wystarczy przepracować tydzień, a nawet dzień, żeby otrzymać prawo do polskiej emerytury. Obecnie minimalna emerytura w Polsce wynosi 1 588,44 zł brutto. W tym artykule tłumaczymy Państwu o co tak właściwie chodzi ze świadczeniami emerytalnymi dla Ukraińców i rozwiewamy wszelkie wątpliwości związane z tematem.

  1. Należy zacząć od głównego pytania. Czy to prawda, że obywatele Ukrainy po przepracowaniu jednego tygodnia mogą uzyskać minimalną emeryturę w Polsce?

Nie do końca. Żeby móc otrzymywać emeryturę w Polsce należy spełniać szereg warunków, zaczynając od ukończenia 60 lub 65 lat, posiadania odpowiedniego stażu oraz odprowadzania składek emerytalnych (w Polsce i w Ukrainie). Teoretycznie opisywana sytuacja jest możliwa, ale jedynie w przypadku gdy taka osoba przepracowała w Ukrainie przez odpowiedni okres, była cały czas zatrudniona legalnie oraz odprowadzała składki. Już wyjaśniamy o co tak właściwie chodzi z emeryturami dla obywateli Ukrainy.

  1. Jakie warunki musi spełniać obywatel Ukrainy, żeby dostać polską emeryturę?

Cudzoziemcy mieszkający w Polsce muszą osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn), mieć określony staż ubezpieczeniowy i mieszkać na stałe na terytorium Polski, żeby otrzymać prawo do emerytury wypłacanej przez ZUS. Taka osoba musi odprowadzać składki w Polsce (z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczenia rentowego), co oznacza, że musi być legalnie zatrudniona na umowie o pracę/zlecenie albo prowadzić działalność pozarolniczą. Prawo to dotyczy także cudzoziemców niebędących obywatelami Ukrainy, ale z którymi Polska ma podpisaną odpowiednia umowę. Ważne jest to, że osoba wnioskująca o wypłatę emerytury w Polsce nie powinna już pracować w momencie składania wniosku!

  1. Dlaczego ukraińscy emeryci mogą otrzymywać świadczenie emerytalne w Polsce?

Wypłacanie świadczenia emerytalnego obywatelom Ukrainy mieszkającym w Polsce jest możliwe dzięki Umowie między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym z 18 maja 2012 r. To prawo mówi o tym, że osoba, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce i w Ukrainie, emeryturę może uzyskać zarówno z Polski, jak i z Ukrainy (i nie chodzi tu o dwa razy wypłacaną emeryturę dla jednej osoby, tylko o sumę okresów składkowych z obu państw; ta kwestia dla jasności zostanie jeszcze omówiona).

  1. Czy ZUS wypłaca obywatelom Ukrainy całą emeryturę?

Nie jest prawdą to, że polski ZUS w całości finansuje emerytury i renty obywateli Ukrainy. ZUS nie płaci za okresy pracy cudzoziemców na terenie kraju ich pochodzenia. Zatem możliwe jest przeniesienie świadczenia emerytalnego z okresu ich pracy w Ukrainie do Polski. Podobne uprawnienie przysługuje Polakom mieszkającym w Ukrainie, ponieważ  Umowa między Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym jest umową obustronna. Umowa ta chroni osoby, które pracują lub pracowały w obu krajach.

  1. Jak ZUS przyznaje emerytury osobom z Ukrainy?

Przed przyznaniem emerytury cudzoziemcowi ZUS najpierw sprawdza czy taka osoba spełnia wszystkie warunki do otrzymania emerytury, następnie sumuje okresy przepracowane w Polsce i w Ukrainie, a dopiero potem oblicza jaką kwotę należy dopłacić do świadczenia przysługującego cudzoziemcowi w ukraińskim odpowiedniku ZUS-u. Okres składkowy dla mężczyzn uprawniający do minimalnej emerytury w Polsce wynosi 25 lat, zatem jeśli obywatel Ukrainy przepracował 15 lat w kraju pochodzenia i 10 lat w Polsce, osiąga tym samym okres uprawniający do minimalnej emerytury.

  1. Czy obywatele Ukrainy mogą otrzymywać polską emeryturę po powrocie do kraju pochodzenia?

Nie! Warunkiem do wypłacania świadczenia emerytalnego przez ZUS jest stałe zamieszkanie cudzoziemca na terytorium Polski, a więc zupełnie nie ma mowy o otrzymywaniu polskiej emerytury wraz z dodatkiem po powrocie do ojczyzny.

  1. Ukraińcy mogą mieć dopłatę do emerytury? Wyjaśniamy!

Istnieje jeszcze jedno uregulowanie, które bezpośrednio nie wynika z umowy między Polską a Ukrainą z 2012 r. Chodzi zatem o sytuację, w której suma świadczeń z Polski i Ukrainy jest niższa niż minimalna emerytura w Polsce. Dla przykładu: po zsumowaniu przepracowanego okresu w Ukrainie emerytura wynosi 570 zł w przeliczeniu, a za okres pracy w Polsce niecałe 100 zł. W takiej sytuacji ZUS dopłaca brakujące pieniądze do uzyskania emerytury minimalnej – w tym przypadku – 918,44 zł brutto. Żeby móc otrzymywać emeryturę w Polsce wraz z dodatkiem do kwoty minimalnej, cudzoziemiec powinien spełniać warunki wymienione w pkt. 2 oraz powinien posiadać potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce.

  1. Ile tak naprawdę dopłaca do takiej emerytury Polska?

ZUS nie wypłaca cudzoziemcowi całej emerytury! Po stronie ZUS-u stoi wypłata kwoty, która jest proporcjonalna do czasu, w którym cudzoziemiec odprowadzał składki w Polsce (na podstawie przykładu z pkt. 6 – okres ten wynosi 10 lat). Z kolei ukraiński odpowiednik ZUS-u wypłaca resztę, czyli świadczenie za czas przepracowany w Ukrainie. Zatem polskie emerytury mogą być przyznane wyłącznie za okresy ubezpieczenia osiągnięte w Polsce, a więc im krótszy staż pracy w Polsce, tym mniejsza emerytura z ZUS.

  1. Czy takie prawo przysługuje jedynie Ukraińcom w Polsce?

Jeśli chodzi o zabezpieczenie społeczne, to ta umowa między Polską a Ukrainą nie jest wyjątkowa. Polacy przebywający w wielu państwach poza Polską mogą także korzystać z obliczenia okresów pracy w Polsce oraz w kraju, w którym mieszkają obecnie. W niektórych z nich mogą także ubiegać się o dopłatę do minimalnej emerytury. Polacy mogą otrzymywać emeryturę m. in. w Niemczech, Hiszpanii, USA oraz Wielkiej Brytanii. Zatem takie prawo dla obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce absolutnie nie jest wyjątkiem na skalę światową.

AutorKsenia Pletnova

Celem Instytutu Praw Migrantów jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.