Wersja ukraińska broszury państwowej inspekcji pracy o zasadach prawa pracy, o pierwszych krokach w nim

Jest to broszura dla ludzi wkraczające na rynek pracy, absolwentów szkół i osób uczących się zawodu. Broszura składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, tu znajdują się najbardziej przydatne informacje o umowach o pracę, wynagrodzeniach, czasie pracy i urlopach. Druga część przybliża zasady zatrudnienia pracowników młodocianych. Trzecia część wskazuje różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi. Więcej informacji na ten temat na stronie: www.pip.gov.pl

I. Pierwsza część dotyka tematu pojęcia umowy o pracę, stosunku pracy,  rodzajów umów o pracę, formy i treści umowy o pracę, obowiązków pracodawcy, rozwiązania i wygaśnięcia umowy o pracę. Dotyczy zasad wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, przerw i odpoczynków, pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej, w niedziele i święta.  Obejmuje temat urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, macierzyńskich, wychowawczych, zwolnień na opiekę nad dzieckiem.

II. W drugiej części chodzi o zatrudnianiu pracowników młodocianych: umowa o pracę, czas pracy, urlopy.

III.  Trzecia część opisuje inne formy zatrudnienia, zwłaszcza umowy cywilnoprawne, wolontariat.

AutorInstytut Praw Migrantów

Naszym celem jest kształcenie społeczeństwa równych szans świadomego swoich praw, poprzez prowadzenie działalności konsultacyjnej i szkoleniowej.