Wersja ukraińska broszury Państwowej Inspekcji Pracy o zasadach prawa pracy, o pierwszych krokach w nim.

Jest to broszura dla ludzi wkraczające na rynek pracy, absolwentów szkół i osób uczących się zawodu. Broszura składa się z trzech części. Pierwsza dotyczy zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, tu znajdują się najbardziej przydatne informacje o umowach o pracę, wynagrodzeniach, czasie pracy i urlopach. Druga część przybliża zasady zatrudnienia pracowników młodocianych. Trzecia część wskazuje różnice między umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi. Więcej informacji na ten temat na stronie: www.pip.gov.pl

I. Pierwsza część dotyka tematu pojęcia umowy o pracę, stosunku pracy,  rodzajów umów o pracę, formy i treści umowy o pracę, obowiązków pracodawcy, rozwiązania i wygaśnięcia umowy o pracę. Dotyczy zasad wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, przerw i odpoczynków, pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w porze nocnej, w niedziele i święta.  Obejmuje temat urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, macierzyńskich, wychowawczych, zwolnień na opiekę nad dzieckiem.

II. W drugiej części chodzi o zatrudnianiu pracowników młodocianych: umowa o pracę, czas pracy, urlopy.

III.  Trzecia część opisuje inne formy zatrudnienia, zwłaszcza umowy cywilnoprawne, wolontariat.

Link do broszury

Udostępnij:

Najnowsze

20/7/2021

Wersja ukraińska broszury Państwowej Inspekcji Pracy o zasadach prawa pracy, o pierwszych krokach w nim.

16/4/2021

Pracownik Państwowej Inspekcji Pracy odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące cudzoziemców

4/7/2021

Uznawanie zagranicznych dyplomów uczelni wyższych. Procedura nostryfikacyjna